УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.12.2019 г. ОКРЪЖЕН СЪД ШУМЕН Е С НОВ САЙТ, НАМИРАЩ СЕ НА УЕБ АДРЕС:

 

 

https://shumen-os.justice.bg

 

или натиснете ТУК

 

 

Сайтът е разработен по Проект "Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт"

ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ ЩЕ Е АКТУАЛНА ДО КРАЯ НА 2019 г. СЛЕД ТАЗИ ДАТА, СТРАНИЦАТА НЯМА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПОВЕЧЕ И / ИЛИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕН ДОСТЪПА ДО НЕЯ.

 


З  А  П  О  В  Е  Д

РД-07

№ 101/25.09.2019 г.

 

София Радославова Административен ръководител - председател на Окръжен съд - Шумен , на основание чл. 86 ал. 1, т. 1  от Закона за съдебната власт във връзка с решение по Протокол от 20.09.2019 г. на комисия определена със Заповед РД-07 № 87/15.07.2019 г. на ОСШ

 

ПРЕКРАТЯВАМ:

    

      процедурата за отдаване под наем на помещение с площ 10.31 кв.м., намиращо се на ет. 1, западно от централния вход в Съдебната палата гр. Шумен за банков офис, поради липса на кандидати за наематели.

  Копие от Заповедта да се закачи на информационното табло на първия етаж и се публикува на интернет страницата на Окръжен съд – Шумен.

                                        

                                                     СОФИЯ РАДОСЛАВОВА:

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ШУМЕН


ЗАПОВЕД

 

№ РД-07-87/15.07.2019г.

 

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл.13, ал. 5 от ППЗДС с цел възможност за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост и решение на Пленума на Висш съдебен съвет по т.2 от протокол № 25/03.08.2017г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

 

          1.Обект, който ще се отдава под наем: помещение от 10,31кв.м, намиращо се на първи етаж, западно от централния вход в сградата на Съдебна палата Шумен

          2.Предназначение на обекта: банков офис

3.Срок за отдаване под наем на обекта: седем години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4.  Специални изисквания към участниците:......................

5. Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска - 138,46 лв. (сто и тридесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки) с включен ДДС (13,43 лева на кв.м). В наемната цена не са включени консумативни разходи за газ, ел. енергия, вода, телефон и др.

6. Начин  на  плащане  на  наемната  цена  и  изисквания  за  обезпечения по изпълнение на договора:

-   в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по набирателна сметка на Окръжен съд Шумен IBAN BG38BUIN70143330202334, BIC BUINBGSF, която обезпечава изпълнението на договора;

-   наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец по  сметка  на  Висш Съдебен Съвет в Българска народна банка IBAN 69 BNBG 9661 3100 1738 01;   BIC:  BNBGBGSD.

- консумативните разходи за газ, ел. енергия, вода и др. свързани с ползването на имота се определят ежемесечно на база показанията на контролно измервателните уреди и споразумителен протокол и се заплащат  от  наемателя по   транзитната сметка на Окръжен съд Шумен:  IBAN BG48BUIN70143130202316,  BIC BUINBGSF

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 50 лева (петдесет лева), която се внася по набирателната сметка на Окръжен съд Шумен IBAN BG38BUIN70143330202334, BIC BUINBGSF, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17.08.2019г.

9.                                                                                          Цената на тръжната документация е 20 (двадесет) лева, като същата се внася по набирателна сметка на Окръжен съд Шумен IBAN BG38BUIN70143330202334, BIC BUINBGSF. Тръжната документация се получава, след представяне на документ за внесената сума в сградата на Съдебна палата Шумен, ет.3, ст.303, в рамките на работния ден.

10.          Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Окръжен съд Шумен. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 18.09.2019г.

11. Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 13.09.2019г., след предварително съгласуване на
времето за извършване на огледа с Цветана Минкова – касиер, ст.322, ет.3 в сградата на Съдебна палата Шумен, тел.054/ 850 321.

12. Търгът ще се проведе на 20.09.2019г. в сградата на Съдебна палата Шумен ет.3, зала №8, от 14.00 часа.

 

II. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване  под  наем  на част от недвижим  имот  -  публична държавна собственост,представляваща помещение от 10,31кв.м, намиращо се на първи етаж, западно от централния вход в сградата на Съдебна палата Шумен за банков офис.

 

III.    Определям състава на комисията по провеждане на търга, както следва:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ІV. Условията на търга да се публикуват в два национални ежедневника.

Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Съдебна палата Шумен и на интернет страницата на администрацията.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

                                               Адм.р-л Председател на ШОС:...................

                           

                                                                                          /С.Радославова/


Прессъобщение – 01.07.2019 г.

     

Нов младши съдия от днес в Окръжен съд – Шумен

 

       Младши съдия Соня Стефанова встъпи в длъжност днес в Окръжен съд – Шумен. На официална церемония, в присъствието на всички магистрати от окръжния съд тя прочете клетвения лист и подписа акта си за встъпване в длъжност.

Обективност и вътрешно убеждение основано на закона при вземане на решения и удовлетвореност от нелеката професия на магистрата пожела председателя на съда София Радославова към младия колега в приветствието си.

    Младият магистрат е родом от гр.Варна. Завършила е Езиковата гимназия в гр.Варна с немски език и право в ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр.Велико Търново.

    През 2017г. печели конкурс на ВСС за младши съдия.

    Завършва през настоящата 2019г. деветмесечното си обучение в Националния институт по правосъдие.

    Омъжена, с две деца.

    От днес е в редиците на Окръжен съд – Шумен.

 


Прессъобщение – 25.06.2019 г.

   

 Окръжен съд – Шумен посети ученици в гр.Върбица

 

    Председателят на Окръжен съд – Шумен съдия София Радославова бе на гости на учениците от 11 клас в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр.Върбица. Поводът на посещението е приключването на първата за тях учебна година като участници в Образователната програмата на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” В присъствието на ръководството на училището и учители единадесетокласниците получиха своите удостоверения.

    Припомняме, че през изминалата учебна година Окръжен съд – Шумен разшири обхвата на програмата.  15 паралелки с ученици между 9-ти и 11- ти класове  на  СУ „Йоан Екзарх Български“ гр.Шумен, СУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Венец, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр.Върбица, ПГ по икономика гр.Шумен и ППМГ „Нанчо Повович“ гр.Шумен бяха  аудиторията на шестимата съдии и служители – лектори от Окръжен съд – Шумен.

    Учебната година за съда започна на 10.10.2018г. и ще приключи утре – 26.06.2019г. в 13.00 часа в съдебната палата с връчване на удостоверения на учениците от шуменските училища. Техни домакини ще бъдат съдиите-лектори участвали през тази година в Образователната програма.   

    Припомняме, че Програмата се осъществява по силата на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Основни цели на пилотната образователна програма са обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, повишаване на доверието в съдебната власт.

 


Прессъобщение – 04.06.2019 г.

 

Районен съд – Велики Преслав с нов Председател.

 

На тържествена церемония пред Общото събрание и в присъствието на Председателя на Окръжен съд – Шумен съдия София Радославова, днес официално в длъжност административен ръководител встъпи новия Председател на Районен съд – Велики Преслав съдия Диана Петрова.

На заседание от 14.05.2019г. съдийската колегия на ВСС избра Петрова с 9 гласа.

Новият Председател има 19 години юридически стаж, 14 от които в съдебната система. От 11 години е съдия в РС-В.Преслав, а от края на 2017г. досега изпълняваше и функционалните задължения на административен ръководител.

Подобряване срочността на правораздавателната дейност и изграждане на публичния образ на Районен съд – Велики Преслав са само част от целите на съдия Петрова, заложени в Концепцията й за стратегическо управления на съда за следващите 5 години.

 


Прессъобщение – 04.06.2019 г.

 

Отличия за Шуменските медии.

 

Днес на официална церемония бяха отличени шуменските медии. Наградите бяха връчени от Председателите на Окръжен съд – Шумен и Административен съд – Шумен съдия София Радославова и съдия Росица Цветкова. Това стана по време на  заключителната празнична част от съвместната инициатива на двете шуменски съдилища „Достъпност и прозрачност в правораздаването“.

Инициативата имаше за цел да спомогне за утвърждаването и развитието на партньорството между съдебните институции и регионалните медии, фокусиращи вниманието на обществото върху актуалните аспекти от дейността на съдилищата. Тя стартира на 16.04.2018г. по повод Деня на Търновската Конституция и продължи една година.

 Крайната цел - да популяризира дейността на съдилищата и да повиши информираността на гражданите.

Председателите на двата водещи съда в съдебния район благодариха на медиите за доброто партньорство и обективното отразяване на съдебните новини не само по отношение на правораздаването, а и за цялостната дейност на институциите. Според тях това е правилният път за това работата на съдилищата да стане по – прозрачна и по – разбираема за обществото.

 


Прессъобщение - 18.04.2019 г.

 

„Децата и правните процедури“

   

    Това бе темата днес в часа на класния ръководител в ІV „г“ клас на НУ „Ил. Р. Блъсков“, който се проведе в съдебна зала 9 на Окръжен съд-Шумен, а в ролята на преподаватели влязоха съдия Димчо Луков, прокурор Яна Николова и най-младия служител на съда Десислава Йорданова.

    Те запознаха децата с това що е съд и какви са неговите функции, какви са техните права и задължения. Информираха се за професията на съдията и прокурора, за ролята им в съдебния процес. Малките ученици проявиха нескрит интерес и към самата съдебна зала и нейната подредба. Очароваха домакините и с множеството си въпроси. Накрая гледаха анимационен филм за правата на децата в правните процедури и участието им в тях.

    Урокът приключи с подаръци и снимки.

 


Прессъобщение - 17.04.2019 г.

 

„Подкрепи и насърчи“

 

    Под този надслов днес в съдебната палата в Шумен се проведе шахматен турнир. В импровизираната шахматна зала в коридора на ет.2, сили премериха съдии, прокурори и съдебни служители от Окръжен съд-Шумен, Окръжна прокуратура-Шумен, Районен съд – Шумен  и Районна прокуратура –Шумен от една страна и спортисти от шахматен клуб „Шумен“.

    Йоан Иванов на 11г., Димитър Русев на 12г., Християн Денчев на 14г., Михаил Костов на 15г. и Георги Ганчев на 17г. очаквано спечелиха по-голямата част от партиите и надделяха на участниците-магистрати и съдебни служители. За голяма радост към импровизираното демонстративно състезание имаше голям интерес от всички работещи в органите на съдебната власт в града. Активността надмина очакванията и се наложи на петте шахматни дъски да се проведат по няколко партии, които донесоха и много положителни емоции. Съдия беше младия треньор от клуба Радостин Рафаилов, който сподели, че състезанието е било доста оспорвано и похвали участниците от съдебната палата за умението им да играят шах на едно доста добро ниво.

    В края на турнира децата от шахматен клуб „Шумен“ получиха подаръци лично връчени им от Председателя на Окръжен съд-Шумен, съдия София Радославова. Те спечелиха и наградния фонд на турнира, осигурен с доброволните средства на всички в съдебната палата.

    Събитието е част от инициативите на Окръжен съд – Шумен по отбелязване на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

    Утре в 11.00 ч съдии и служители на Окръжния съд в града ще посрещнат и най-малките си гости. Ученици от 4-ти клас на НУ „Ил.Р.Блъсков“ ще проведат своя час на класния в съдебната зала.

 


Прессъобщение - 16.04.2019 г.

 

„Час по Конституция

 

    С час по Конституция започнаха честванията в Окръжен съд - Шумен по повод 140 години от приемането на Търновската Конституция.

    Тържеството бе открито със слово от Административния ръководител – Председател на съда съдия София Радославова, която приветства изпълнената до краен предел съдебна зала. „Това е празник на държавността, празник за това, че преди толкова много години нашите прадеди са приели първата Конституция, съвременна и демократична за времето си“. С тези думи съдия Радославова  посрещна учениците от СУ „Йоан Екзарх Български“, ППМГ „Нанчо Попович“ и Професионалната гимназия по икономика.

    Лектор в открития урок беше г-н Иван Капралов, който разказа интересни факти свързани с приемането на Търновската Конституция.

    В края на урока всички в залата получиха Конституция на Република България с посланието да я четат, уважават и да спазват законите в държавата.

    Празника е плод на сътрудничеството между Окръжен съд – Шумен и омбудсмана на града, и част от националната инициатива на Народното събрание на Република България.

 


Прессъобщение - 15.04.2019 г.

 

„Съдът влезе в училище“

 

Съдии от Окръжен съд – Шумен гостуваха на ученици от 10 и 11 клас в Професионалната гимназия по икономика в града по повод своя професионален празник. Учениците представиха пред своите гости презентации по повод 140 години от приемането на Търновската Конституция.

След урока съдия Димчо Луков поздрави всички присъстващи и коментира, че настоящата Конституция е много различна от първата с оглед на промяната в обществените отношения. Той беше категоричен обаче, че значението й за съвременната ни държава е забележително.

 


Прессъобщение – 03.04.2019 г.

 

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.

 

Регламент

 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД ШУМЕН И СЪДИЛИЩАТА ОТ ШУМЕНСКИ СЪДЕБЕН ОКРЪГ ЗА 2018 г.

 

      На 25 март 2018 година в Съдебната палата в гр. Шумен се проведе годишно отчетно събрание на Окръжен съд - Шумен и районните съдилища от Шуменски съдебен район.

 Гости на събранието бяха Ванухи Аракелян – Административен ръководител – Председател на Апелативен съд Варна, Анета Братанова – заместник административен ръководител и ръководител на търговско отделение при Апелативен съд -Варна, Росица Цветкова – административен ръководител – Председател на Административен съд – Шумен, Маргарита Георгиева – Окръжен прокурор и Административен ръководител  на Окръжна прокуратура - Шумен,  ст. комисар Ялчън Расим - директор на ОД на МВР - Шумен, Константин Стоянов – и.д. директор на ТДНС - Шумен, административните ръководители – Председателите на районните съдилища в гр.Шумен, гр.Нови пазар и гр.Велики Преслав.

      1128 дела са постъпили в Окръжен съд Шумен през 2018г., от които 468 наказателни, 492 граждански, 167 търговски и 1  фирмено дело. Разгледаните дела са 1252. Това сочат данните от годишния отчет на съда. Приключените дела са 1063, а постановените съдебни актове са 1137, 1120 от които в едномесечен срок или 98.5%. По този начин съдът се нарежда на едно от челните места по резултати сред съдилищата от Апелативен район - Варна. Обжалваните актове са 207, като 118 от тях са потвърдени / 55.4%/, 30 са изменени и само 16 са изцяло отменени. През 2018г. Окръжния съд е работил в състав от 15 съдии и 36 служители .

      Шуменски районен съд е работил в състав от 16 съдии, при щат 17.  За изминалата година в съда са постъпили 7115 дела, разгледани са 7574 дела /вкл. останали неприключени от предходен период/, а приключените дела са 6972. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2018г. е в размер на 40,50 дела. Всеки съдия е свършил средно по 37,28 дела на месец.

      Районен съд Нови пазар е работил в състав от 4 съдии. За изминалата година в съда са постъпили 2186 дела, разгледани са 2364 дела, а приключените дела са 2177. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2018г. е в размер на 49,25 дела. Всеки съдия е свършил средно по 45,35 дела на месец.

      Районен съд Велики Преслав е работил в състав от 2 съдии, при щат 3-ма магистрати. За изминалата година в съда са постъпили 1452 дела, разгледани са 1585 дела, а приключените дела са 1378. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2018г. е в размер на 64,69 дела. Всеки съдия е свършил средно по 56,24 дела на месец. Това е и най-натовареният съд в съдебния окръг.

      Административният ръководител на Апелативен съд - Варна даде отлична оценка за работата на магистратите и съдебните служители в съдилищата от Шуменски съдебен район. Акцент в обръщението на Г-жа Аракелян към  магистратите бе не само високото качество на съдебните актове в срок, но и дейността на Окръжен съд – Шумен извън правораздавателната. Тя изрази възхищението си от социалната, превантивната и културната дейност на Окръжния съд, който по думите й е не само на първо място в Апелативен район – Варна / Североизточна България/, но и сред водещите в страната. Тя благодари на всички магистрати и служители от целия съдебен окръг за добрата работа, резултат от добрата екипност, организация и висока лична отговорност.

   

    В края на отчетния доклад, представен пред всички магистрати от съдебен окръг  Шумен, Председателя на Окръжния съд София Радославова връчи грамоти на съдиите – лектори в Образователната програма. Отличия за укрепване публичния образ на съда получиха съдиите Нели Батанова, Светлин Стефанов, Димчо Луков и Свилен Станчев.

     За изключителен принос като член на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България бе наградена и съдия Румяна Райкова.

 


Прессъобщение – 13.03.2019 г.

    

     Окръжен съд – Шумен  представи пред обществеността филм по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

 

    Пред изпълнената зала 9 в съдебната палата Окръжен съд – Шумен представи филма – симулативен процес „Съдебен процес – Грабеж и разпространение на наркотици в двора на училището“.

    Събитието бе открито от Председателя на Окръжния съд София Радославова, която сподели пред присъстващите за участието на съда в Образователната програма през годините от 2014г. до днес.

    Първо бе представен 12 минутен рекламен клип за Образователната програма, след което и трейлър на филма, който е с продължителност 78 мин.

    Главни герои в него са ученици от настоящия 11 б клас на СУ „Йоан Екзарх Български“, които работиха в предходната учебна година над 100 часа по презентираните продукти и участват в Образователната програма за трета поред учебна година.

    Представянето уважиха Окръжния прокурор Маргарита Георгиева, административните ръководители на Районен съд – Шумен и Районна прокуратура-Шумен, омбудсмана на община Шумен Иван Капралов, Ректора на Шуменския университет проф.Георги Колев, Председателят на адвокатския съвет в Шумен адвокат Галина Бонева, Директорите на училищата-партньори на съда по Образователната програма, съдии и служители от Окръжния съд.

    Специални гости на Окръжен съд – Шумен бяха учениците от 11б клас на СУ „Йоан Екзарх Български“. В края на това импровизирано тържество те получиха диск с филма и награди, връчени им лично от Председателя на съда София Радославова.

    Грамота за дългогодишно и ползотворно сътрудничество получи и училището, в лицето на директора Валентина Тодорова.

    За изключителен граждански принос в укрепването на публичния образ на Окръжен съд – Шумен бяха отличени Ася Йорданова от ОД на МВР – Шумен и оператора Николай Николов.

    Приветствие към учениците поднесе омбудсмана на града г-н Иван Капралов.

 Съдът участва в тази социална програма от самото й стартиране през 2014г. През годините благодарение на старанието и отдадеността на магистратите и служителите тя се разви и разшири обхвата си. Настоящата учебна година  започна с рекорден брой ученици в пет училища.

    Основни цели на пилотната образователна програма са обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, повишаване на доверието в съдебната власт.

    Събитието възпроизведе и своите положителни новини.

Шуменският университет ще е следващото учебно заведение-партньор на Окръжен съд – Шумен в Образователната програма.

    Не остават безучастни и адвокатите от Адвокатската колегия в града, които също изявиха готовност да се включат като гост-лектори в програмата на съда.

    Съдействие и съвместни проекти се готвят и в партньорство с омбудсмана на града.

    През вторият учебен срок вече и като лектори в програмата ще се включат учениците от 11б клас на СУ „Йоан Екзарх Български“.

 


Прессъобщение - 07.03.2019 г.

 

ПОРЕДНО ОТЛИЧИЕ ЗА МАГИСТРАТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН

 

Съдия Нели Батанова с отличие за изключителен принос и всеотдайност в прилагане принципите на приятелско към детето правосъдие. Наградата й бе връчена на официална церемония провела се в гр.София на 28.02.2019г. по връчване на първите годишни награди „Правосъдие, адаптирано към детето“ на Института по социални дейности и практики.

Съдия Батанова е един от радетелите на детското правосъдие в България. Тя е и сред инициаторите в гр.Шумен да бъде открита втората в страната „Синя стая“ през 2001г. Участник в множество национални и международни конференции свързани с проблемите на децата с правосъдието – от жертви на престъпления, защита на правата им, и от престъплението, през наказанието, до възстановяването им. Съдия Батанова е от постоянните национални лектори на различни по форма обучения свързани с тези проблеми.

Един добър професионален и вдъхновяващ човешки пример – това са само част от мотивите на организацията за номинирането на шуменският магистрат.


Прессъобщение - 30.01.2019 г.

   

Мерки за подобряване на публичния образ и обратната връзка с гражданите въведе Окръжен съд – Шумен.

Това бе обявено на съвместна пресконференция днес. Подобренията са в три направления: „Отчетност и прозрачност“, „Антикорупция и независимост“ и „Достъп до правосъдие на уязвими групи“. Те са резултат от съвместната работа на съда с неправителствената организация „Демократично Сдружение Искам да знам“ по първия по рода си в страната проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, в който участва и Районен съд – Шумен.

За период от 17 месеца по проекта бяха проведени анкетно проучване за публичния образ на съда и 6-месечно гражданско наблюдение, като по време на гражданския мониторинг бяха идентифицирани мерки за подобряване на работата на Окръжния съд в трите направления.  Според водещата организация и изготвените от нея доклади, по време на наблюдението са отчетени много от съществуващите правила и подходи за работа на съда с гражданите в т.ч. и с хора от уязвими групи, допринасящи за изграждането на позитивен публичен образ на магистратите и на институцията. В същото са идентифицирани слабости, при преодоляването на които съда, следвайки препоръките на експертите е отбелязал съществен напредък. Сред най-значимите подобрения, направени от съда и отразени от наблюдателите са:  включването на двете съдилища в единния портал за електронно правосъдие на ВСС, подобряването на електронната платформа и  въвличането на младите хора в процеса на работа на Окръжен съд – Шумен, чрез активно взаимодействие с местните училища и работа с местните и регионални медии.

 В направленията: „Антикорупция и независимост“ и „Достъп до правосъдие на уязвими групи“, положителните промени при двете съдилища са още по-забележителни. При Окръжен съд – Шумен като важен напредък се отбелязва даването на достъп до регистър с декларациите на служителите на съда по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). И в двете съдилища с цел повишаване на прозрачността и независимостта за първи път е публично достъпен регистъра на отводите на магистрати, което е изпълнение не само на препоръките на гражданското наблюдение, но е в синхрон с Пътната карта на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система - стратегическа цел 1 „Гарантиране на независимостта на съда и другите органи на съдебната система срещу икономически и други зависимости”.

„За нас бе истинско предизвикателство да се включим в този проект. Успяхме да видим огледалния образ на съдилищата, които представляваме. Никак не е лесно,  докато гледаш дела да направиш крачка напред, за да си по-близо до гражданите и в същото време да запазиш независимостта и облика си на магистрат“ сподели съдия София Радославова – Административен ръководител –Председател на Окръжен съд – Шумен и благодари на гражданските наблюдатели за обективната оценка.

 


 

 


АРХИВ