АРХИВ 2011


 

НОХД № 303/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен, образувано по Обвинителен акт по ПД - №13/2011г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен с подсъдими:

 

Петър Видинов Стоянов

Васил Петков Костов

Янко Христов Попов

Георги Вълев Вълев

Петър Спасов Атмаджов

Райчо Георгиев Стойнев

 

продължава с насрочени съдебни заседания на:

 

01.11.2011 – 03.11.2011 от 9.00 ч.

/ заседанието на 02.11.2011 ще бъде  с начален час 14.00 ч. /

 

09.11.2011 – 11.11.2011 от 9.00 ч. 

22.11.2011 – 24.11.2011 от 9.00 ч. 

30.11.2011 – 02.12.2011 от 9.00 ч. 

12.12.2011 – 14.12.2011 от 9.00 ч. 

 

Делото ще се разглежда в зала №9 на Съдебната палата.

 

Журналистите ще могат да наблюдават съдебните заседания в зала №5 при същите условия и пропускателен режим

 


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ ЛС-04-1031
31.08.2011 г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост,     чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС с цел използване на обект, част от публична държавна собственост, съгласно предназначението му, за подобряване на условията на труда на работещите в Съдебната палата – гр. Шумен, както и на възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на имота, и предвид обстоятелството, че на търга, обявен със заповед № ЛС-04-692/27.06.2011 г. на министъра на правосъдието, не се явиха кандидати
Н А Р Е Ж Д А М:
І. ОБЯВЯВАМ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  помещение с площ от 9 (девет) кв.м., предназначено за книжарница и ксерокс услуги, находящо се на първия етаж в сградата на Съдебната палата - гр. Шумен, ул. „Съединение” №1, открит със заповед № ЛС-04-692/27.06.2011 г. на министъра на правосъдието ЗА НЕПРОВЕДЕН.
ІІ. Откривам процедура за провеждане на втори пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: помещение с площ от 9 (девет) кв.м., предназначено за книжарница и ксерокс услуги, находящо се на първия етаж в сградата на Съдебната палата - гр. Шумен, ул. „Съединение” №1.
ІІІ. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Обект, който ще се отдава под наем: помещение с площ от 9 (девет) кв.м., предназначено за книжарница и ксерокс услуги, находящо се на първия етаж в сградата на Съдебната палата - гр. Шумен, ул. „Съединение” №1.
2. Предназначение на обекта: За продажба на правна литература и канцеларски материали, и предоставяне на ксерокс – услуги на граждани и служители в Съдебна палата – гр. Шумен.
3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
4. Изисквания към участниците: До участие в търга се допускат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.
5. Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска – 102.82 лв. (сто и два лева и осемдесет и две стотинки) с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за вода и електроенергия.
6. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:
- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на Министерството на правосъдието в Българска народна банка – Централно управление IBAN: BG44BNBG96613300173701, BIC:BNBGBGSD и обезпечава изпълнението на договора;
- наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец по сметка на Министерство на правосъдието: IBAN: ВG09BNBG96613000173701, BIC: ВNBGBGSD при БНБ - Централно управление, чрез набирателна сметка на Окръжен съд – гр. Шумен: BG38 BUIN70143330202334, BIC: BUINBGSF; 
- консумативните разходи за ел. енергия и вода свързани с ползването на имота се заплащат от наемателя по сметка на Окръжен съд – гр. Шумен: BG48 BUIN70143130202316, BIC: BUINBGSF. Разпределението на разходите за консумирана електроенергия и вода се извършва по методика, разработена от Окръжен съд – гр. Шумен и споразумителен протокол.
7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 100 (сто) лева, която се внася по сметка на Министерството на правосъдието в Българска народна банка – Централно управление IBAN: BG44BNBG96613300173701, BIC: BNBGBGSD, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
8. Срок за закупуване на тръжната документация - до 15-ия ден, считано от датата на публикуване на обява в национален ежедневник и в местен вестник.
9. Цената на тръжната документация е 20 (двадесет) лева, като същата се внася по сметка на Министерство на правосъдието в Българска народна банка – Централно управление IВАN:ВG09BNBG96613000173701, код: ВNBGBGSD. Тръжната документация се получава, след представяне на документ за внесената сума в сградата на Министерството на правосъдието, ул. „Славянска” № 1, ет. 5, стая №504 или в Съдебна палата - гр. Шумен, ул. „Съединение” №1, стая № 303 – регистратура, в рамките на работния ден.
10. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Министерството на правосъдието, ул. „Славянска” №1. Срокът за подаване на заявленията е до 17.30 часа на 20-ия ден, считано от датата на публикуване на обява в национален ежедневник и в местен вестник.
11. Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 20-ия ден, считано от датата на публикуване на обява в национален ежедневник и в местен вестник, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с арх. Галена Тодорова, тел: 054/850334.
12. Търгът ще се проведе на 7-ия ден след изтичането на срока, посочен в т. 10 в административната сграда на Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” № 1, ет. 5, стая № 506, от 13:30 часа.
ІV. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост и проекта на договора за наем.
V. Определям състава на комисията по провеждане на търга, както следва:
ІV. Условията на търга да се публикуват в национален ежедневник и в местен вестник. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в три дневен срок от издаването й на видно място в сградата на Министерството на правосъдието в гр. София, ул. „Славянска” №1, в сградата на Съдебната палата - гр. Шумен, ул. „Съединение” № 1 и да се публикува на интернет страниците на двете администрации.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

                                                                       МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
МАРГАРИТА ПОПОВА 


НОХД № 303/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен, образувано по Обвинителен акт по ПД - №13/2011г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен с подсъдими:

 

Петър Видинов Стоянов

Васил Петков Костов

Янко Христов Попов

Георги Вълев Вълев

Петър Спасов Атмаджов

Райчо Георгиев Стойнев

 

продължава от 19.09.2011г.  до 07.10.2011 всеки ден от 09.00 часа и в рамките на този период  ще се заседава всеки работен ден.

 

Делото ще се разглежда в зала №9 на Съдебната палата.

 

Журналистите ще могат да наблюдават съдебните заседания в зала №5 при същите условия и пропускателен режим


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

З  А  П  О  В  Е  Д

ЛС-04-692

27.06.2011 г.

 

                                                                                                На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост,     чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

 

1. Обект, който ще се отдава под наем: Помещение с площ от 9 (девет) кв.м., предназначено за книжарница и ксерокс услуги, находящо се на първия етаж в сградата на Съдебната палата - гр. Шумен, ул. „Съединение” №1.

2. Предназначение на обекта: За продажба на правна литература и канцеларски материали, и предоставяне на ксерокс – услуги на граждани и служители в Съдебна палата – гр. Шумен.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Изисквания към участниците: До участие в търга се допускат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

5. Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска – 128.52 лв. (сто двадесет и осем лева и петдесет и две стотинки) с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за вода и електроенергия.

6. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на Министерството на правосъдието в Българска народна банка – Централно управление IBAN: BG44BNBG96613300173701, BIC:BNBGBGSD и обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец по сметка на Министерство на правосъдието: IBAN: ВG09BNBG96613000173701, BIC: ВNBGBGSD при БНБ - Централно управление, чрез набирателна сметка на Окръжен съд – гр. Шумен: BG38 BUIN70143330202334, BIC: BUINBGSF

- консумативните разходи за ел. енергия и вода свързани с ползването на имота се заплащат от наемателя по сметка на Окръжен съд – гр. Шумен: BG48 BUIN70143130202316, BIC: BUINBGSF. Разпределението на разходите за консумирана електроенергия и вода се извършва по методика, разработена от Окръжен съд – гр. Шумен и споразумителен протокол.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 100 (сто) лева, която се внася по сметка на Министерството на правосъдието в Българска народна банка – Централно управление IBAN: BG44BNBG96613300173701, BIC: BNBGBGSD, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Срок за закупуване на тръжната документация - до 30 – ия ден, считано от датата на публикуване на обява в национален ежедневник и в местен вестник.

9. Цената на тръжната документация е 20 (двадесет) лева, като същата се внася по сметка на Министерство на правосъдието в Българска народна банка – Централно управление IВАN:ВG09BNBG96613000173701, код: ВNBGBGSD. Тръжната документация се получава, след представяне на документ за внесената сума в сградата на Министерството на правосъдието, ул. „Славянска” № 1, ет. 5, стая №504 или в Съдебна палата - гр. Шумен, ул. „Съединение” №1, стая № 303 – регистратура,  в рамките на работния ден.

10. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Министерството на правосъдието, ул. „Славянска” №1. Срокът за подаване на заявленията е до 17.30 часа на 35-ия ден, считано от датата на публикуване на обява  в национален ежедневник и в местен вестник.

11. Огледи могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 35-ия ден, считано от датата на публикуване на обява в национален ежедневник и в местен вестник, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с арх. Галена Тодорова, тел: 054/850334.

12. Търгът ще се проведе на 7-ия ден след изтичането на срока, посочен в т. 10 в административната сграда на Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” № 1,     ет. 5, стая № 506, от 13:30 часа.

 

ІІ. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост и проекта на договора за наем.

 

ІІІ. Определям състава на комисията по провеждане на търга.

           

ІV. Условията на търга да се публикуват в национален ежедневник и в местен вестник. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в три дневен срок от издаването й на видно място в сградата на Министерството на правосъдието в гр. София, ул. „Славянска” №1, в сградата на Съдебната палата - гр. Шумен, ул. „Съединение” № 1  и да се публикува на интернет страниците на двете администрации.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

                                                                                             МАРГАРИТА ПОПОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО ВСИЧКИ МЕДИИ


Във връзка с разглеждането на НОХД № 303/2011г. по описа на Шуменски окръжен съд всички журналисти, които имат желание да отразяват събитията в съда ще бъдат допускани в Съдебната палата само срещу журналистическа карта. Снимки на залите и коридорите в Съдебната палата ще могат да бъдат правени до половин час преди съдебното заседание или до 08.30 ч. на 27.06.2011г. и в дните на обявените съдебни заседания. Снимки на подсъдимите преди съдебното заседание могат да бъдат правени само до втората междинна площадка на Съдебната палата при спазване на Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти, публикувани в интернет страницата на Окръжен съд гр. Шумен в рубрика “Новини”. Съдебните заседания ще могат да бъдат наблюдавани в реално време със звук и картина от специализиран информационен център, които ще бъде разположен в зала № 5 на етаж 2 в Съдебната палата.

Журналистите нямат право да правят записи и снимки в информационния център.


ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН

 

 

НОХД № 303/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен, образувано по Обвинителен акт по ПД - №13/2011г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен с подсъдими:

 

Петър Видинов Стоянов

Васил Петков Костов

Янко Христов Попов

Георги Вълев Вълев

Петър Спасов Атмаджов

Райчо Георгиев Стойнев

 

е насрочено за 27.06.2011г.  от 09.00 часа и в рамките на един месец ще се заседава всеки ден.

 

Делото ще се разглежда в зала №9 на Съдебната палата.


 АРХИВ 2011