АРХИВ 2013


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

              Уведомяваме Ви, че съгласно решение на ВСС по протокол № 47/28.11.2013г. считано от 01.01.2014г. набирателната сметка на Върховен касационен съд за чужди средства – обезпечения, вещи лица, гаранции и др. се обслужва от Българска народна банка. За целта е открита нова банкова сметка за чужди средства – набирателна на името на Върховен касационен съд  в Българска народна банка която е следната:

     IBAN BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03

     BIC    BNBGBGSD


СЪОБЩЕНИЕ

до всички новоизбрани съдебни заседатели за мандат 2014-2018 г.

 

 

          На 13 декември /петък/ от 16 часа в зала № 9 на  етаж 3  в Съдебната палата – Шумен  ще се проведе  полагане на клетва от новоизбраните съдебни заседатели към Окръжен съд –Шумен за мандат 2014-2018 г. пред Общото събрание на съдиите от Шуменския окръжен съд .

Явяването на съдебните заседатели е задължително.


Обява за отдаване под наем на помещение с предназначение - банков офис
Обява за отдаване под наем на помещение с предназначение - книжарница 

Обява за отдаване под наем на помещение с предназначение - поставяне на кафе автомат


Окръжен съд - Шумен

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за заемане на  длъжност “Призовкар”

в Окръжен съд – Шумен – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

 

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността призовкар се назначава лице, което:

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на определените кандидати – 07.01.2014г.

На допуснатите до втория етап кандидати, ще се изготви списък, който ще се постави на информационното табло и в интернет страницата.

Втори етап – оценка по документи – 28.01.2014г. – 09.00ч.

Резултатите от класирането на кандидатите по точки ще бъде обявено на информационното табло и в интернет страницата на съда на 03.02.2014г.

Административното  ръководство на съда ще проведе събеседване с класираните на първите три места, за която дата и час ще бъдат уведомени лично.

Необходими документи:

Писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, към което кандидата прилага:

-         мотивационно писмо;

-         автобиография;

-         копие от диплом за завършено образование ;

-         декларация по чл. 152 от ПАРОАВАС;

-         декларация по чл. 156, ал.2, т.1 от ПАРОАВАС

-         свидетелство за съдимост;

-         служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства на НСС;

-         карта за предварителен медицински преглед.

 

*Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

 

Място и  краен срок за подаване на документи: Съдебна палата гр. Шумен , ул. “Съединение” № 1, ет.3, стая 303, Регистратура на ШОС до 12.00 ч. на  30.12.2013г. При подаване на документи кандидатите могат да получат длъжностна характеристика. За повече информация : телефон 054/850314 и на интернет страницата на ШОС.


     От 21.10.2013г. се цел улесняване гражданите ШОС предоставя възможност за картови разплащания при внасяне на държавни такси и депозити за вещи лица и свидетели по сметките на съда. Нововъведените ПОС-терминали се намират на първи етаж в стая 120 /фирмено отделение/. Всички граждани могат да се възползват от новата услуга срещу предоставяне на лична карта и валидна дебитна или кредитна карта издадена на тяхно име, като за банковия превод не се дължат такси , комисионни или друг вид банкови такси.


     На 24.04.2013 година за времето от 09,00 до 11,00 часа  и след обяд от 14,00 до 16,00 часа Съдебната палата на гр. Шумен отвори врати за всички граждани, желаещи да се запознаят с механизма на работа на Окръжен  съд – Шумен и Окръжна прокуратура - Шумен. От тази възможност се възползваха  организирана група студенти, от първи  курс специалност „Системи за сигурност” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и групи  ученици от Професионална гимназия по икономика гр. Шумен, Професионална гимназия по машиностроене гр. Шумен и СОУ гр. Върбица. Посетителите стартираха своята обиколка, с посещение на съдебната зала, където имаха възможност с помощта на филмова прожекция да се запознаят с особеностите на Съдебната система в България и програмата за случайно разпределение на делата. Посетителите се срещнаха с административните ръководители на Окръжен съд гр. Шумен и прокурори от Окръжна прокуратура гр. Шумен , които отговориха на поставените въпроси и разясниха правомощията и спецификата в работата на конкретния орган в съдебната система. Гостите посетиха също и различни деловодства, регистратура, като нагледно бяха запознати с технологията и съдебно-административните услуги, предоставяни от съдилищата и прокуратурите.

 


Ден на отворени врати, организират съвместно Окръжен съд и Окръжна прокуратура в Съдебната палата на ул. “Съединение” № 1 в гр. Шумен

     В навечерието на 16 Април - Денят на Българската Конституция и професионален празник на юриста, Окръжен съд и Окръжна прокуратура гр. Шумен организират съвместно провеждането на Ден на отворените врати в органите на съдебната власт. На 24 Април 2013 година (сряда), от 09,00 до 11,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа магистратите и служителите ще посрещнат тези, които желаят да се запознаят отблизо със спецификата на работата във всяка от съдебните институции. Гостите на Открития ден в Съдебната палата ще разгледат различните служби, деловодства и регистратура, ще наблюдават технологията и палитрата от предоставяните  съдебно- административни услуги, ще посетят съдебна зала, за да научат правилата за поведение в съда, ще се срещнат и разговарят със съдии и прокурори. Чрез свои представители, всяка една от институциите ще запознае гостите с правомощията и спецификата в работата на конкретния орган в съдебната система. Посетителите на Деня на отворени врати в Съдебната палата на ул. “Съединение” в гр. Шумен ще получат отговори на  въпроси, свързани с организацията на работата в съдилищата и прокуратурите, със статута на съдиите, прокурорите и на съдебните служители, с резултатите, с проблемите и постиженията в процеса на правораздаване.    


П О К А Н А

 

    Ръководството на Окръжен съд гр. Шумен кани всички медии, които искат да отразят Годишният отчет за дейността на съдилищата от Шуменски съдебен район за 2012г. на среща, която ще се проведе на 21.03.2013г. от 10.30 ч. в Зала № 7 на етаж 2 в съдебната палата.

                               

Адм. ръководител на ШОС:  Нели Батанова


 АРХИВ 2013