АРХИВ 2016


Окръжен съд - Шумен

 

СЪОБЩЕНИЕ 

до всички съдебни заседатели към Окръжен съд – Шумен

 

Уважаеми дами и господа,

 

                  Съветът на съдебните заседатели към Окръжен съд Шумен  уведомява  всички съдебни заседатели към Окръжен съд – Шумен, че на 01.11.2016 г. /вторник/ от 17:00 часа  в зала № 9, етаж 3 на Съдебната палата ще се проведе Общо събрание на съдебните заседатели, на което ще бъдат разисквани промените в Закона за съдебната власт, обн. ДВ, бр.62 от 2016 г., както и други организационни въпроси, свързани с дейността им.

                   Присъствието на съдебните заседатели е  наложително.


Окръжен съд - Шумен

 

О Б Я В Я В А

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА

  “ПРИЗОВКАР”

В  ОС – ШУМЕН

 

                 Извлечение от Протокол №2 от 27.07.2016г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД- 07-270/11.07.2016г. на Административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен.

 

                             ІІI. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

  1. Соня Цветанова Пекова - 16т.

  2. Дарина Петкова Делчева  - 15т.

      Станислав Георгиев Семов - 15т.

  3. Добромира Богомилова Широкова - 12т.

      Йорданка Андонова Лачева  - 12т.

      Женя Димитрова Иванова - 12т.

   

                                                    Предеседател: /п/ .........................

/Лидия Томова/

                                                                                                               Членове:1. /п/ ..........................

/Румяна Райкова/

                                                                   2. /п/ .........................

                                                                               /Ивалина Иванова/

 


Окръжен съд - Шумен

 

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА “ПРИЗОВКАР”

В ОКРЪЖЕН   СЪД   гр. ШУМЕН

 

1. Добромира Богомилова Широкова

2. Йорданка Андонова Лачева 

3. Дарина Петкова Делчева 

4. Женя Димитрова Иванова

5. Соня Цветанова Пекова

6. Станислав Георгиев Семов

 

                 Допуснатите до конкурса кандидати да се явят за събеседване с комисията на 27.07.2016г. – 10.00 часа в заседателна зала №12, ет.4 в съдебната палата.

Класирането на кандидатите по точки ще бъде изнесено на информационното табло и в интернет страницата на съда  най - късно на 29.07.2016г.

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................

                                                        /Л. Томова /

 

                             ЧЛЕНОВЕ:  1 .................

                                                     /Р. Райкова/

                                                                              2 ..................

                                                                                /И. Иванова/

 


Окръжен съд - Шумен

 

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на  длъжност “Призовкар”

в Окръжен съд – Шумен – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

 

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността призовкар се назначава лице, което:

 

Минимален размер на основна заплата - 468 лв. / 443 лв. + 25 лв. ранг/

 

Необходими документи за участие в конкурса:

Писмено заявление /по образец, обявен на интернет страницата на съда/ (изтеглете от тук) за участие в конкурса, към което кандидата прилага:

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата, началния час и мястото на провеждане на конкурса /събеседването/. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасяне на списъците.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват и основанията за това.

 

Провеждането на конкурса да се извърши на два етапа:

Първи етап – по документи;

Втори етап – събеседване.

Комисията ще проведе събеседването лично с всеки кандидат.

Комисията ще представи протоколите с оценяването и класирането на Председателя на съда в 3 – дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, ще се обявят и на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата.

 С класираният на първо място кандидат ще се сключи трудово споразумение при спазване разпоредбите на чл. 107а, ал.4 от КТ.

 

Място и краен срок за подаване на документи: Съдебна палата гр. Шумен , ул. “Съединение” № 1, ет.3, стая 303, Регистратура на ШОС до 17.00 ч. на  08.07.2016г. При подаване на документи кандидатите могат да получат длъжностна характеристика. За повече информация : телефон 054/850314 и на интернет страницата на ШОС.

 


Ден на отворените врати

 

На 15.04.2016 година за времето от 13,00 Съдебната палата на гр. Шумен отвори врати за всички граждани, желаещи да се запознаят с механизма на работа на Окръжен  съд – Шумен и Окръжна прокуратура - Шумен. От тази възможност се възползваха  организирана група ученици от СОУ "Трайко Симеонов" - гр. Шумен. В  зала №7 посетителите имаха възможност с помощта на филмова прожекция да се запознаят с особеностите на съдебния процес в България. Посетителите се срещнаха с административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен, съдия от наказателно отделение и прокурор от Окръжна прокуратура гр. Шумен , които отговориха на поставените въпроси и разясниха правомощията и спецификата в работата на конкретния орган в съдебната система. Във връзка с Деня на юриста председателят на ШОС - съдия Нели Батанова раздаде материали касаещи основните права и задължения на гражданите уредени в гл.2 от Конституцията на Република България.


     Ден на отворени врати, организират съвместно Окръжен съд и Окръжна прокуратура в Съдебната палата на ул. “Съединение” № 1 в гр. Шумен

 

     В навечерието на 16 Април - Денят на Българската Конституция и професионален празник на юриста, Окръжен съд и Окръжна прокуратура гр. Шумен организират съвместно провеждането на Ден на отворените врати в органите на съдебната власт. На 15  април 2016 година (петък), от 13,30  часа магистратите и служителите ще посрещнат тези, които желаят да се запознаят отблизо със спецификата на работата във всяка от съдебните институции. Гостите на Открития ден в Съдебната палата ще имат възможност да разгледат различните служби, деловодства и регистратура, ще наблюдават технологията и палитрата от предоставяните  съдебно- административни услуги, ще посетят съдебна зала, за да научат правилата за поведение в съда, ще се срещнат и разговарят със съдии и прокурори. Чрез свои представители, всяка една от институциите ще запознае гостите с правомощията и спецификата в работата на конкретния орган в съдебната система. Посетителите на Деня на отворени врати в Съдебната палата на ул. “Съединение” в гр. Шумен ще получат отговори на  въпроси, свързани с организацията на работата в съдилищата и прокуратурите, със статута на съдиите, прокурорите и на съдебните служители, с резултатите, с проблемите и постиженията в процеса на правораздаване.    


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 2 април /събота/ 2016 г. Унгарският културен институт в партньорство с РИМ-Шумен и Радио-Шумен организира прожекция на документален филм „Правосъдие в Унгария” на режисьорката Естер Хайду, който представлява съдебен процес, свързан  с поредицата расистки убийства, извършени срещу роми в Унгария през 2008 и 2009 г.

Естеството на филма и тематиката, която представя, предполага неговата публика да са предимно магистрати, студенти по право, работещи в съдебната система.

Прожекцията ще бъде в концертната зала на Радио Шумен от 16:00 ч.

17:30 ч. представяне на изложбата „Синагоги в Централна Източна Европа 1782 – 1944 г.

18:00 ч. концерт на Шандор Мещер, класическа китара.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


     На 11.03.2016 г. от 14.00 ч. в Съдебна палата Шумен се проведе обучение на съдебните заседатели от Окръжен съд  Шумен. Обучението се проведе със съдействието на Български институт за правни инициативи, който изготви методология за обучение на съдебни заседатели и  предостави обучителни материали.

 

     Обучението се проведе в 4 модула:

 

1. Запознаване с административния ред в съда - представен от съдебен     администратор Ивалина Иванова.

 

2. Етични норми при дейността на съдебния заседател, права и задължения - представен от съдия Димчо Луков.

 

3. Основни понятия и принципи на наказателния процес - представен от съдия София Радославова.

 

4. Основни понятия в наказателното право - представен от зам. председател - съдия Мариана Георгиева

 

     По време на обучението бяха изгледани мултимедийни  обучителни материали . В проведената дискусия се поставиха  актуални въпроси свързани с естеството и  организацията на работа на съдилищата и статута на съдебните заседатели.

 

 

     Колектива на Окръжен съд Шумен благодари на всички съдебни заседатели взели участие в обучението.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Д О    В С И Ч К И      М Е Д И И

 

                 На 18.03.2016г. от 11.00 ч. в Зала № 9 на етаж 3 в съдебната палата ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съдилищата от Шуменски съдебен район.

                 Всички медии, които имат желание да отразят събитието да заповядат на същата дата от 13.30 ч. в зала № 9 на етаж 3 в Съдебната палата за кратка среща с ръководството на Окръжен съд гр. Шумен.

                 При наличие на предварително подготвени въпроси молим да ги изпратите на  e-mail: shos@court-sh.org


О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д  -  Ш У М Е Н

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ВСИЧКИ  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

КЪМ ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

С настоящото Ви информираме, че  на 11 март 2016 г. от 14.00 часа в зала № 9, ет.3 на съдебната палата ще се проведе обучение на съдебните заседатели от Окръжен съд – Шумен  с обща продължителност 4 астрономически часа.

Присъствието на всички съдебни заседатели   към Окръжен съд – Шумен  е желателно.

 

 

От ръководството на Окръжен съд - Шумен

              

 


О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д  -  Ш У М Е Н

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛИСТИ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

КЪМ ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

               Уважаеми дами и господа,

 

               С настоящото Ви информираме, че Министерство на правосъдието започва анкета за оценка на актуалното състояние на качеството на съдебните експертизи, проблемите, засягащи провеждането им и очертаването на необходимите промени, регулираща дейността на вещите лица. Анкетата е подготвена от екип социолози от катедрата по социология на Философския факултет на СУ „Климент Охридски”. Тя е публикувана на интернет платформа и се осъществява по електронен път до 19 февруари 2016 г. 

Анкетата може да бъде попълнена на следния електронен адрес:

http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/237511/lang-bg.

      Проучването е напълно анонимно, като получените от него данни ще бъдат използвани единствено в съвкупен и обобщен вид. Екипът, реализиращ проучването, получава достъп единствено към статистиката на отговорите, но не и към лични данни на участниците.

              За нас е важно анкетата да бъде разпространена сред възможно най-широк кръг вещи лица, професионални организации  и гражданското общество, с оглед на което молим за Вашата ангажираност и съдействие за попълване на анкетата и  предварително изразяваме благодарност.

 

 

От ръководството на Окръжен съд - Шумен

 


 АРХИВ 2016