Молба за подаване на документи
 Молба за връщане на документи
 Молба за издаване на съдебно удостоверение
 Молба за издаване на заверен препис
 Молба за издаване на незаверен препис
 Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело
 Молба за издаване на удостоверение за несъстоятелност
 Молба за издаване на удостоверение за липса на заведени съдебни дела
 Молба за издаване на изпълнителен лист
 Молба за освобождаване от съдебни такси
 Молба за връщане на внесена парична гаранция
 Молба за прилагане на вносна бележка за държавна такса/депозит
 Молба за свиждане
 Заявление за предоставяне на правна помощ
 Заявление за електронно призоваване

 Молба за справка/препис по фирмено дело
 Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние
 Молба за издаване на удостоверение за ликвидация
 Молба за издаване на удостоверение за заличаване

 Заявление за достъп до обществена информация