Съдебният заседател

Как се става съдебен заседател?
Предложения за назначаване правят Общинските съвети. Първоначално Общите събрания на съдиите определят необходимия брой заседатели за всеки съд. След това Общински съвет избира своя комисия, която изготвя конкретните предложения. Те се разглеждат на сесия и се изпращат до съдилищата. Общото събрание на съдиите от Апелативния съд избира заседатели за Окръжните съдилища, а Общото събрание на съдиите от Окръжния съд избира такива за Районните съдилища. За да се кандидатирате за тази длъжност, трябва да сте пълнолетен български гражданин, да не сте осъждан на наказание лишаване от свобода за умишлени престъпления, независимо от реабилитацията и да се ползвате с добро име и авторитет в обществото. Необходимо е да подадете молба - съгласие за назначаване до комисията в Общинския съвет, заедно със свидетелство за съдимост. Документът, който удостоверява избора Ви е препис от протокола от Общото събрание на съдиите.

Съдебният заседател - съдия или декорация на правосъдието?
Съдебният заседател не е съдия, но е част от съдебния състав, разглеждащ и решаващ делото. В този състав той има еднакви права със съдиите и равен глас с тях. Съдебни заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. Съдебният състав в тези случаи се състои от един съдия и двама съдебни заседатели, но ако предвиденото наказание е не по-малко от 15 години лишаване от свобода или доживотен затвор, съдебните заседатели са трима, а съдиите - двама.

Мандат и връзка със съда
Съдебните заседатели се избират за срок от 5 години. Самите те на свое Общо събрание избират съвет на съдебните заседатели. Този съвет поддържа връзки с Председателя на съда и поставя въпросите в интерес на общата работа и доброто взаимодействие между съдии и съдебни заседатели. Начинът да поставите такива въпроси до ръководството на съда е именно чрез избрания и от Вас съвет.

В съда
Обикновено заседателите се свикват по групи на сесии в рамките на 60 дни за всяка година. Най-често обаче уведомяването за участие в дела става по телефона от длъжностно лице от съда или дори чрез призовка. При получаване на такова съобщение сте длъжен да се явите за разглеждането на делото. Ако сте възпрепятстван, уведомете предварително съда, защото така ще спестите безпричинно отлагане на дела. Работодателят е длъжен да Ви разреши неплатен отпуск за времето, в което изпълнявате задълженията си като съдебен заседател, а възнаграждение при тези случаи Ви се дължи от бюджета на съдебната власт. За деня, в който е насрочено заседание с Ваше участие, елате в съда поне 15 минути преди посочения час, за да намерите залата, в която ще се разглежда делото. Най-често на отделно табло за всяка дата се посочват номерата на делата и съответните зали. Можете да се свържете и предварително със съдията, за да се запознаете с делото. При отлагане на започнато наказателно дело запишете следващата дата и я сверете с бъдещите си ангажименти. Внимателно следете процеса, защото вземането на решение и постановяването на присъда става с Ваше участие. Не забравяйте, че това решение се взема на основата на събраните доказателства, а не по предварително убеждение. Не забравяйте, че всяко обвинено лице се счита невинно до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното.


Тази страница няма характера на правен съвет. Нейната цел е информиране на обществеността и мотивиране към законосъобразно поведение.