СЪДЪТ


Съдът осъществява правораздаването в Република България. Съдилищата Осигуряват равенство и условия за състезтелност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
КОГА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ СЪДИЯТА?
Гражданите могат да се обърнат само към дежурния граждански съдия в районен съд. Той се произнася по молби от различно естество, като за всеки вид искане в съдилищата са поставени образци. Молителите трабва да ги спазват, тъй като от тази форма зависи както допустимостта на молбата, така и бързината за обработването й.
Дежурният граждански съдия се произнася по:
- молби за разрешение за теглене на детски влогове. Молбата се подава от двамата родители, когато детето е малолетно. Когато детето е навършило 14 години, молбата подава лично то със съгласието на родителите си. Към искането се прилага влоговата книжка, акт за раждане на детето, квитанция за платена държавна такса в размер на два лева за съдебно удостоверение. Когато родителите са разведени се прилага удостоверение за развод, а при смърт на някой от тях - удостоверение за наследници;
- по молби за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни;
- по молби за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви. В тези случаи се представят документите за самоличност на родителите, акт за раждане на детето и проект на акта на сделката;
- приема откази от наследство;
В съда се подават молби за преписи от съдебни актове. Това се прави в деловодството на съдилището, като се посочва номера на делото и какъв препис се иска. Издаването му става след внасяне на държавна такса.
Дежурните наказателни съдии работят с полиция, следствие и прокуратура, и нямат пряк досег с проблемите на гражданите.
Съдиите не дават консултации на граждани.