Свидетел

Свидетел: граждански дълг или неприятно задължение
Длъжностно лице е връчило лично на Вас, на член на семейството Ви, на домоуправителя или на съсед призовка за явяването Ви като свидетел по наказателно дело. В нея са посочени издаващия я съд, номер и вид на делото, час и място на разглеждането му. В повечето случаи знаете за какво става дума -събитие, на което сте бил очевидец или с което сте свързан по друг начин. Нещо повече - вече сте бил разпитван за него - най-често от органите на досъдебното производство (следовател или дознател). Така или иначе, призоваването Ви означава, че сте необходим за разглеждането и решаването на делото, т.е. необходим сте за осъществяване на правосъдието, защото чрез разпита Ви ще бъде установявана обективната истина. Ето защо, става дума за сериозно задължение.

Вашите права
В повечето случаи, явяването означава загуба на лично време или нарушаване на други планове и ангажименти, свързани с Вашата работа. Затова на първо място законът визира правото на свидетеля да получи възнаграждение за загубения работен ден и да му бъдат заплатени разноските, които е направил (най-често това са пътните разходи). Кодексът на труда задължава работодателя да освобождава от работа работника или служителя при призоваване в съд като свидетел. Става дума за вид платен отпуск. Явяването пред съда се удостоверява на гърба на призовката Ви, след приключване на разпита. Разноските се заплащат от бюджета на самия съд, като размерът им се определя от съдебния състав и на свидетеля се издава съответен документ, срещу който касата на съда ги изплаща. Свидетелят има право също така да си служи с бележки по време на разпита за дати, цифри и въобще обстоятелства, свързани с неговите показания. Той може да иска отмяна на актовете, които накърняват неговите права (например определение за налагане на глоба, което счита за неоснователно).

Вашите задължения
На първо място, длъжен сте да се явите пред призовалия Ви съд. Неявяването без уважителни причини е нарушение, което се наказва с глоба до 100 лв., като се постановява и принудителното довеждане на свидетеля за следващото заседание на съда от органите на полицията. Ако поради сериозни причини не можете да сторите това на посочената в призовката дата, уведомете предварително съда с писмена молба. Второто основно задължение е да изложите всичко, което знаете по делото и да отговаряте на поставените въпроси - от страните (обвинението и защитата) и от съда. Длъжен сте да говорите истината - лъжесвидетелстването е престъпление против правосъдието. Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 3 години както за съзнателно потвърждаване на неистина, така и за затаяването (премълчаването) й. Ваше задължение е също така да останете на разположение на органа, който Ви е призовал, докато това е необходимо.

Защита на свидетеля
Има случаи, при които в резултат на свидетелстването може да възникне опасност за живота, здравето, имота на свидетеля, негови роднини или други лица, с които той е в близки отношения. Обикновено това са тежки криминални престъпления и законът предвижда защита, не само за да гарантира осъществяването на правосъдието, но и преди всичко собствената или на близките Ви сигурност. Мерките за такава защита са осигуряване на охрана на свидетеля и запазване в тайна на неговата самоличност. Те могат да се вземат по инициатива на държавните органи, с Ваше съгласие, но могат да бъдат предприети и по Ваша инициатива и искане. Затова, ако считате, че посочената по-горе реална опасност е възникнала или може да възникне, направете пред съда искане за осигуряване на мерки за защита. Не е нужно да чакате самото съдебно заседание -можете да се обърнете към съдията с такава молба и предварително.

Денят на делото
Опитайте да възстановите в съзнанието си събитието, за което са необходими показанията Ви. Носете със себе си призовката и документ за самоличност. Елате в сградата на съда поне 10 минути преди посочения час, за да можете да намерите залата, в която ще се разглежда делото. Най-често на отделно табло за всяка дата се посочват номерата на делата и съответните зали. Номерът на Вашето дело е записан в призовката. Един съвет, който не е излишен - бъдете прилично облечен, изключете при влизане мобилния си телефон, ако притежавате такъв. Никога не носете оръжие - в съдебните зали не се допускат въоръжени лица, независимо от това, че имат законно разрешение за носене на това оръжие.

Разпитът
Първоначално се снема самоличността Ви, като се установява и в какви отношения се намирате със страните по делото. Разпитът започва с покана да дадете добросъвестни показания и предупреждение от страна на съда за наказателната отговорност при лъжесвидетелстване. Следва излагане във формата на свободен разказ на това, което Ви е известно по делото и задаване на въпроси от страна на прокурора (частния тъжител), другите страни и техните повереници, подсъдимия и неговия защитник. Съдът задава въпроси след като страните изчерпат своите. Запомнете: ако сте съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра на подсъдимия, можете да откажете да свидетелствате, без това да носи каквито и да е неблагоприятни последици за Вас.


Запомнете: не сте длъжен да давате показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление Вас, Вашите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг.

При самия разпит е препоръчително да спазвате следното:
§ говорете само истината, отговаряйте на въпросите точно и изчерпателно;
§ не се опитвайте да отговорите на въпрос, който не разбирате - обърнете се към съда с молба той да бъде повторен или обяснен;
§ не се опитвайте да отговорите на въпрос, ако не си спомняте обстоятелствата, за които Ви питат или просто не знаете нищо за тях - кажете това на съда. В крайна сметка, никой не очаква от Вас да знаете всичко или да помните всеки детайл;
§ изслушайте внимателно въпроса, ако е необходимо, помислете и систематизирайте в съзнанието си отговора и след това го изложете. На съда и на страните е необходима истината, а не експресен разпит;
§ излагайте само факти - предположенията не са необходими никому;
§ отговаряйте на въпросите спокойно и ясно, не задавайте сам въпроси на страните, на други лица в залата или на съда, не влизайте в диалог или словесен конфликт с никого, дори ако Ви провокират към това;
§ слушайте съдията и изпълнявайте неговите разпореждания, напр. При възражение срещу зададен Ви въпрос.

Тази страница няма характера на правен съвет. Нейната цел е информиране на обществеността и мотивиране към законосъобразно поведение.