Съдебната система

Държавната власт в Република България се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.
Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
Правосъдието се осъществява в името на народа.
Правораздаването се осъществява от ВКС, ВАС, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Броят, съдебните райни и седалищата на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища се определя от Висшия съдебен съвет.
Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административни органи. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.
Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
За съдия може да бъде назначено лице, което има само българско гражданство и отговаря на следните изисквания:
- да е завършило висше юридическо образование
- да е преминало изискуемия едногодишен стаж и да е придобило юридическа правоспособност
- да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано
- да притежава необходимите нравствени и професионални качества.
За съдия в окръжен съд се назначава лице, което има най-малко 5 години юридически стаж. Съдиите стават несменяеми след навършване на тригодишен стаж на длъжността, която заемат.
Съдиите могат да искат съдействие при осъществяване на своите правомощия от всички държавни органи, длъжностни лица, организации и граждани, които са длъжни да им го оказват. Съдиите се ползват с имунитета на народни представители.
Съдиите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. Те нямат право да дават правни консултации.
При встъпването си в длъжност всеки съдия полага клетва: "Заклевам се в името на народа да спазвам точно конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!".
Клетвата се полага пред съдиите при съответния окръжен съд.
Съдиите и прокурорите заседават в тоги.
Заседанията се провеждат в съдебната сграда в седалището на съда. Съдебните заседания могат да се провеждат и извън седалището на съда. Разпореждане за това прави председателят на съда.
Окръжният съд разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, както и като въззивна инстанция дела, образувани по жалби и протести срещу съдебни актове на районните съдилища от съдебния окръг и административни актове на държавни и общински органи.
При Шуменския окръжен съд има създадени гражданско, фирмено, наказателно и административно отделение, които се ръководят от председателя и зам.- председателите на съда. Окръжният съд се състои от съдии и младши съдии. При окръжния съд има прокуратура и следствена служба.
Окръжният съд разглежда делата в състав от трима съдии,освен ако в закон не е предвидено друго. Съставът се председателства от най-старшия по длъжност или ранг съдия, който води съдебното заседание. Той следи за реда и неговите разпореждания са задължителни за всички лица в залата. Председателят на състава може да сакнционира нарушителите на реда, съобразно процесуалния закон.
Съдебният език е българският.

Тази страница няма характера на правен съвет. Нейната цел е информиране на обществеността и мотивиране към законосъобразно поведение.