ПРОКУРАТУРАТА


Прокуратурата следи за спазването на законността. Прокурорът привлича към наказателна отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.
КОГА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ПРОКУРОРА?
Гражданите могат да се обърнат към прокурора винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да опишат подробно фактите, които са възприели, като посочат датата и място на извършване на деянието. В съобщението трябва да има пълно описание на лицата, извършили неправомерните действия и по възможност да са посочени адреси за установяването им.
Жалбата трябва да е адресирана до районната прокуратура. Тя съдържа трите имена на тъжителя, адрес за призоваване, телефон за контакт и ЕГН. Добре е жалбата е в писмена форма. Съобщението до прокуратурата трябва да бъде подписано, в противен случай то не би се явявало законен повод за образуване на предварително производство. Когато се направи устно изявление пред прокурор за извършено престъпление, задължително се съставя протокол, който се подписва от заявителя и органа, който го приема. Този протокол трябва също да съдържа горепосочените реквизити - именно по тях започват първоначалните действия по събиране на т.нар. "достатъчно данни" за образуване на предварително производство. Те се установяват в рамките на проверка, която се възлага на полицията от прокурора.
Пред прокурор би могъл да се яви лично и извършителят на деянието, който може да направи признание за извършеното. В този случай отново се съставя протокол, в който се установява неговата самоличност и се записва подробно направеното изявление. Протоколът се подписва от явилия се и от органа, пред който е направено признанието.
Прокурорът следи за спазване на законността. Така например пострадали могат да се обръщат към дежурен прокурор винаги, когато самоуправно са нарушени техни права (пример: ползвател на недвижим имот е отстранен от него). Необходимо е отново да се изготви писмено съобщение до прокурора. За да може да се вземат своевременни мерки за отстраняване на самоуправство, прокуратурата трябва да бъде сезирана в максимално кратки срокове.
Гражданите могат да поискат от прокуратурата да им бъде издаден заверен препис от прокурорски акт - постановление за спиране на наказателно производство, постановление за прекратяване на наказателно производство и др. За целта се изготвя писмена молба по образец и се подава в деловодството, като не е необходимо сезирането на дежурен прокурор.
Гражданите могат да сезират дежурния прокурор при хипотези на Закона за народното здраве. Това обикновено са случаите, в които лица, страдащи от психични заболявания, не желаят да се лекуват доброволно и създават опасност за себе си или за околните. Изискването за съобщението е същото, като горепосочените - да е в писмена форма, да съдържа конкретни и последователно описани факти, да бъде подписано от подателя.
Посочените съобщения могат да се подават в районните полицейски управления в града, по местоизвършване на деянието. Отделно от това могат да се изпратят по пощата с адресат - съответната прокуратура.