Пострадалият

Пострадалият
Кражбата на вещи от дома, отнемането на автомобил, нанасянето на телесни повреди, убийството на близък човек са все реални житейски ситуации, много от които, за съжаление, не са рядкост в ежедневието. При тях влизаме в ролята на т. нар. "жертава на престъплението" - лицето, което понася вреди от престъпното деяние. Тези ситуации имат своята проекция и в наказателното производство пред съда, чиято цел е не само разкриване на престъпленията и разобличаване на виновните, но и възмездяване на вредите. Те са всички неблагоприятни последици от посегателството върху имуществените ни интереси или личните блага, които законът защитава. Първите са тези, при които са засегнати материални права - най-често претърпени загуби. Стойността на откраднатите вещи, цената на ремонта на удареното МПС, средствата за лечение на телесна повреда са примери за такива вреди. Вторият вид са неимуществените - те са налице при накърняване на живот, здраве, добро име. Такива са физически болки на пострадалия в резултат на нараняването, душевни страдания (скръб и мъка) по починал близък човек или в резултат на посегателство, увреждане на честта и достойнството и т.н. Разбира се, вредите трябва да са пряка и непосредствена последица от деянието, по повод на което е образувано и наказателното дело. Претърпялото ги лице е пострадалият. Най-често той е разпитван като свидетел. Наказателно-процесуалният кодекс му предоставя и средства за реализиране на накърнените блага.

Гражданският ищец
Гражданският иск е средство за обезщетяване на вредите - претенция за възмездяването им в парично изражение, която се предявява от претърпелия вреди в резултат на деянието, предмет на обвинението по конкретното дело. Искът се насочва срещу обвиняемия (подсъдимия) и лицата, които наред с него или вместо него носят отговорност за причиненото с деянието. Този иск предявявате с молба, която може да депозирате и устно пред състава на съда. Молбата Ви трябва да съдържа имената на лицето, срещу което се насочва, престъплението, от което са причинени вредите, техният характер и размера на претендираното обезщетение. Разбира се, трябва да по сочите и делото, по което предявявате иска. При неимуществени вреди размерът на обезщетението е равностойността в пари на болките и страданията. При имуществените това най-често е стойността на увредените материални блага, каквато е посочена и в обвинителния акт. Посочете точно какви са вредите - напр. стойност на отнети при грабеж вещи, физически болки и т.н. Ваше право е и претенцията за лихва върху горните суми, чиито начален момент е датата на извършване на престъплението. При започване на наказателното дело съдът е длъжен да разясни правата на пострадалите. Това е моментът, в който можете да предявите иска, ако не сте сторили това на досъдебното производство, като крайният момент е започването на съдебното следствие. С тази претенция печелите бързината на наказателния процес и не дължите каквито и да е държавни такси. С предявяването на иска Вие сте в ролята на граждански ищец в делото, който има право да участва в него, да представя доказателства, да обжалва актовете на съда и т.н. В присъдата си съдът се произнася и по предявения от Вас иск.

Частният обвинител
В тази роля може да се окажете, ако сте пострадал от престъпление, което се преследва по общия ред и поискате конституирането като частен обвинител. Началният момент за такова искане е образуването на съдебно производство, а крайният - отново започването на съдебното следствие. Молбата се отправя към съда и може да бъде както писмена, така и устна. Тя трябва да съдържа данни за подателя си, както и за обстоятелствата, на която се основава. Смисълът на тази фигура е правото Ви да участвувате в процеса и да поддържите наред с прокурора обвинението срещу подсъдимия, т.е. - срещу лицето, обвинено, че Ви е причинило вреди. Можете да сочите доказателства, да се запознавате с делото и въобще да правите искания и да вземате становища не само по въпросите на обезщетението (както и при гражданския ищец), но и по вината, вида и размера на наказанието. Можете да обжалвате по тези въпроси и актовете на съда, вкл. и присъдата. Разбира се, препоръчително е съчетаването на двете качества - т.е. предявяване на гражданския иск и молба за конституиране в качеството на частен обвинител.

Частиият тъжител
Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия молба - частна тъжба. С предявяването й в съда се образува наказателното дело от частен характер, а подалото я лице (което е и пострадалият) се нарича частен тъжител. Такива престъпленията са обидата и клеветата, леката телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини и т.н. Образуването на наказателното производство тук зависи от преценката на пострадалия. Тъжбата задължително трябва да е писмена, с данни за подателя и с този, срещу когото се подава. В нея трябва да изложите обстоятелствата по случая. Подава се в съответния Районен съд с препис от нея и писмените доказателства и за подсъдимия, като се дължи и държавната такса. Подаването трябва да е задължително в срок от 6 месеца от узнаването за престъплението. В образуваното дело Вие осъществявате изцяло ролята на обвинител (тук прокурор не участвува) и не можете да бъдете свидетел. Имате всички права на страна в производството, като заедно с тъжбата можете да предявите и граждански иск. Неявяването Ви без уважителни причини на делото води до прекратяването му. По принцип то завършва с присъда, но имате възможността за спогодба с подсъдимия или за оттегляне на тъжбата.

Необходим ли е адвокат?
Законът не изисква задължително участие на адвокат. Но гражданският ищец, частният обвинител и частният тъжител могат да бъдат представлявани от такъв, наричан в процеса "повереник". Упълномощаването му и сключването на договор за правна помощ става по общия ред, предвиден в НПК и Закона за адвокатурата.

Тази страница няма характера на правен съвет. Нейната цел е информиране на обществеността и мотивиране към законосъобразно поведение.