Обществени поръчки:


Избор на изпълнител за демонтаж, доставка и монтаж, включително тръбни разводки на конвектори на охладителна инсталация в сградата на Съдебна палата, гр.Шумен“

Обява
Решение
Документация
ЕЕДОП в xml формат

Отговор на запитване

Удължаване на срока

Заповед - избор


Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Съдебна палата Шумен

Обява
Решение
Документация
Образец №3 - ЕЕДОП
ЕЕДОП в xml формат

Отговор на запитване

Удължаване на срока

Заповед - избор


Публични покани:
Няма обяви.