Окръжен съд Шумен
Адрес: 9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

 

Председател:
Приемен ден - всеки втори понеделник от 14 ч. до 15 ч.
след предварително записване на тел. 850 302

Зам. председател:
тел. 054/ 850 303
тел. 054/ 850 308

Съдебен администратор:
тел. 054/ 850 314

Административен секретар:
тел. 054/ 850 302

Пресцентър:
тел. 054/ 850 312

Главен счетоводител:
тел. 054/ 850 333

Регистратура
тел. 054/ 850 304

Гражданско деловодство:
тел. 054/ 850 317, 850 327, 850 305

Наказателно деловодство:
тел. 054/ 850 346, 850 347, 850 348

Фирмено деловодство :
тел. 054/ 850 332

Бюро призовки:
тел. 054/ 850 359

Факс:
054/ 850 309 /Адм. секретар/
054/ 850 322 / деловодство  /

Работно време на деловодствата:
8.30 - 17 ч.

e-mail: shos@court-sh.org

 

Банкова информация:
ТБ ”Алианц Банк България” АД клон Шумен,
гр. Шумен 9700, ул „Христо Ботев” №18
тел. 054/ 850 874, факс: 054/ 800 885

BG38 BUIN70143330202334 - вещи лица и гаранции

BG48 BUIN70143130202316 - държ. такси

BIC кодът на банката е BUINBGSF