"Фирмено отделение - дейност, функции. Работа с граждани."

Фирмено отделение на Шуменския окръжен съд съществува от септември 1989 г. Отделението се намира на първия етаж на Съдебната палата, стая №18. Работното време с граждани е всеки работен ден от 8.00 - 11.45 и от 14.00 - 16.00 часа.
В него работи млад и енергичен екип, който изпълнява ежедневните си работни задължения, в няколко насоки, свързани с естеството на работата :
1. Приема документи за регистрация на еднолични търговци, дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел, както и за прекратяване и вписване на промени, касаещи същите. За всяка регистрация се изисква удостоверение за уникалност на наименованието, което се издава от "Информационно обслужване" АД клон Шумен, намиращ се в сградата на съда - първи етаж , стая №7. Държавните такси за вписвания в търговския регистър се внасят в клон на ОББ гр.Шумен, намиращ се на първия етаж, стая №10. Размерът на таксите се определя съгласно тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министреството на правосъдието. Одобрена с Постановление № 167 на МС от 28.08.1992 г. / обн. ДВ бр.71 / 92 г. ; посл. изм. бр.14 / 2000 г./
Фирмените дела се разпределят за разглеждане един път седмично - вторник, 10 часа - в закрито заседание. Със заповед на Председателя на ШОС от 01.09.2000 г. се възложи на всички съдии в ШОС /без младшите съдии/ да разглеждат фирмени дела. Срокът за произнасяне, съгласно чл.190 от ГПК, е 30-дневен, след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
2. Извършва писмени и устни справки от търговския регистър, който съгласно чл.5 от ТЗ, е публичен.
- издава заверени преписи от съдебни решения и документи по сътоветните фирмени дела , след надлежно оформена и подписана молба от заинтересувания, образец от която е изложена на таблото пред Фирмено отделение.
- издава заверени от съда удостоверения за актуално състояние, след подадена молба, внесена държавна такса от 5 лв. по сметка на ШОС. Извеждането на удостоверението се извършва от "Информационно обслужване " АД клон Шумен.
- издава удостоверения за това, че дружеството не е прекратено и обявено в ликвидация, респективно за едноличен търговец, че не е прекратен, след подадена молба от заинтересувания и внесена такса от 5 лв. по сметка на ШОС. Фирменият доклад се предава ежедневно за образуване, насрочване и резолиране на ръководителя на отделението.
- в отделението се води Описна книга, където се образуват делата и се вписват под съответния номер и партида. Азбучни книги се водят от 1989 до 2001 г. /включително/. Последните се предоставят на граждани и юристи за справка, в случай, че не им е известен номера на фирменото дело.
- гражданите могат да получат информация за излезлите в съответния срок съдебни решения от азбучника, книгата за промени и книгата за прекратени дружества, кооперации, еднолични търговци и сдружения с нестопанска цел.
3. Важно място в дейността на отделението е работата с граждани и юристи. Ежедневно екипът на ФО извършва справки - писмени и устни, както и осъществява интензивна комуникация предвид спецификата на работа. В този смисъл е подчертан стремежа към извършване на бързо, коректно и качествено обслужване. Ненапоследно място отделението разполага с модерна компютърна и офис техника, което не само улеснява служебните задължения, но и допринася за комфорта и позитивиното отношение на гражданите към съдебата интституция.
Ако имате предложения за подобряване качеството на административно-правното обслужване на Фирмено отделение към ШОС, или искате Вашето мнение и препоръка да стигне до нас, потърсете ни в Интернет на адрес : http://court.ro-ni.net/

Тази страница няма характера на правен съвет. Нейната цел е информиране на обществеността и мотивиране към законосъобразно поведение.